Art Lane

 หนึ่งในองค์ประกอบของงานสมุยเฟสติวัล นอกจากวัฒนธรรม กีฬา ดนตรี ตลาดสินค้าคัดสรรแล้ว ยังมีการนำเสนอศิลปะร่วมสมัยในนามของ อาร์ทเลน โดยคณาจาร์ยจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมศิลปะแขนงต่างๆ ในรูปแบบของศิลปะบนท้องถนน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ชมโดยเฉพาะเยาวชนกล่อมเกลาให้มีความรักในศิลปะผ่านศิลปินผู้มีชื่อเสียง อาทิเช่น การโรยทรายสีบนพื้นถนน โดย ชลิต นาคพะวัน การสอนวาดสีน้ำโดย วัฒนะ กรีทอง เป็นต้น