ปลูกปัญญา  สร้างวิชาชีพ  ตื่นรู้ด้วยธรรมนำใจ

ทุกวันนี้โลกก้าวไปไกล เจริญด้วยวัตถุ ค่านิยม ความล้ำสมัย หากแต่คุณธรรม ศีลธรรมในจิตใจ กลับลดน้อยด้อยต่ำลง อาจเป็นเพราะมนุษย์ในยุคสมัยไฮเทคโนโลยี ที่ใช้ชีวิตภายใต้วิถีแห่งความเร่งรีบ และฉาบฉวย มองเรื่องธรรมะเป็นเรื่องไกลตัว เป็นสิ่งน่าเบื่อ หรือเป็นสิ่งด้อยความจำเป็น ทั้งโลกของการศึกษาในปัจจุบัน ยังมุ่งเน้นในเรื่องของการเรียนการสอนในด้านวิชาชีพเป็นหลัก ทว่าขาดการปลูกฝัง ขาดการเน้นย้ำในเรื่องของหลักวิชาธรรมคำสอนอันนับเป็นเรื่องใกล้ตัว ที่สามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ ในการทำงาน ในการใช้ชีวิตได้อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง และถึงแม้ว่าคนเราจะเรียนรู้ จะศีกษาจนเกิดปัญญามาก เรียกได้ว่าชาญฉลาดหลักแหลม หากแต่ขาดคุณธรรมนำจิตใจ ปัญญา และการใช้ชีวิตนั้น ก็ย่อมที่จะขาดความสมบูรณ์แบบไปได้อย่างสิ้นเชิง

พระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสเคยกล่าวเอาไว้ว่า เรียนแต่หนังสือกับวิชาชีพ ไม่ได้เรียนธรรมะให้เพียงพอ… เขารู้หนังสือ และรู้อาชีพ แต่ไม่มีธรรมะเพื่อความเป็นมนุษย์ให้ถูกต้อง นี่แหละคือลักษณะที่เรียกว่า ระบบการศึกษาชนิดหมาหางด้วน และยังได้พิจารณาเห็นว่าการศึกษาของประเทศไทยนั้น ไม่สมบูรณ์ ยังบกพร่องอยู่ ส่วนที่ขาดที่ไม่สมบูรณ์ ก็คือเรื่องของธรรมะ ถ้าจะให้การศึกษาสมบูรณ์ ต้องมีการศึกษาธรรมะ ต้องมีการจัดหลักสูตรให้เด็กได้ฝึกฝน ปฏิบัติธรรมะอย่างจริงจังต่อเนื่องทุกวันที่อยู่ในสถานศึกษา การศึกษาของประเทศไทยจึงจำเป็นต้องได้รับการปฏิรูป

มูลนิธิมวลมหาประชาชนจึงริเริ่มสร้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณเพื่อเป็นต้นแบบแห่งการปฎิรูปการศึกษาที่ใช้ “ธรรม” นำ “ปัญญา” แห่งแรกของประเทศไทย ณ เกาะสมุย จังหวัดสุราฎร์ธานี โดยเปิดให้ผู้ที่ผ่านการคัดสรรได้เข้าเรียนฟรี พร้อมที่พักและอาหาร ดูแลอย่างครบวงจรเพื่อบ่มสร้างบุคลากรที่ไม่แค่มีความรู้ แต่เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ และมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิตอีกด้วย